2D of/or 3D?

Hoe breed is het spectrum in het werk dat je doet als ontwerper? Art Director Joep Pohlen: ‘Dat ligt aan je achtergrond. Design blijft design ook al wordt het driedimensionaal. Wat verandert is de materiaalkeuze, de expertise en je voorstellingsvermogen hoe iets er ruimtelijk uit gaat zien. Een boek is ook een ruimtelijke vorm maar een beursstand, tentoonstelling of meubel is toch heel wat anders. Voor mij begon het al vroeg toen ik als vakantiewerk bij mijn oom in de meubelfabriek ging werken en ik daarna een timmeropleiding volgde. Vervolgens had ik een baan waar ik houtverwerkende bedrijven adviseerde welk gereedschap te gebruiken voor de productie van onder andere meubelen, deuren en kozijnen. Tot ik besloot weer te gaan studeren voor grafisch ontwerper aan de Kunstacademie in Maastricht. Tijdens mijn studie ontwierp en maakte ik ook meubelen als bijverdienste om de studie te betalen. Vanuit die expertise ben ik ook driedimensionale projecten blijven ontwerpen naast het grafische werk. En ik vindt het mooi dat ik beide disciplines kan combineren.’  

How broad is the spectrum in which you work as a designer? Art Director Joep Pohlen: ‘That largely depends on your background. Design remains design, even if it becomes three-dimensional. What changes is the choice of materials, the expertise and your ability to imagine what something with a spatial form will look like. A book is also a three-dimensional form, but a stand, an exhibition or a piece of furniture is still quite different. For me, it started when I went to work for my uncle in his furniture factory as a holiday job, followed by a carpentry course. After that I had a job advising woodworking companies which tools to use in the production of furniture, doors and windows until I decided to study again as a graphic designer at the Art Academy in Maastricht (NL). During my studies, I also designed and made furniture as a part time activity to finance my study. From that expertise, I continued to design three-dimensional projects alongside my graphic work at Polka Design. And I like the fact that I can combine both disciplines.’  

Image

Ontwerp jubileumstand voor/Design anniversary stand for Leitz Service, Prowood, Flanders Gent (B).

Workflow

‘Het is een plezier om een stand zo te ontwerpen dat het als een magneet werkt op de beursbezoeker. Vaak zijn de details het belangrijkste omdat niet alleen het naar de stand trekken van een bezoeker maar vooral ook het vasthouden belangrijk is. Wij ontwerpen een stand op basis van de eisen van de opdrachtgever en maken een werktekening waarmee de standbouwer een raming kan maken. Bij bovenstaande stand was het belangrijk te benadrukken dat Leitz 50 jaar in België actief was. Daarom werd dit groots uitgedragen terwijl op de stand ook genoeg te beleven was met displays, beeldschermen, catering en een bespreekruimte voor opdrachtgevers die even iets meer aandacht nodig hadden. Een compacte kopstand met veel mogelijkheden.’  

It is a pleasure to design a booth in such a way that it acts as a magnet to the fair visitor. Often, the details are the most important, because it is not only attracting a visitor to the booth but also keeping him or her there. We design a booth on the basis of the client’s requirements and make a working drawing with which the stand builder can make an estimate. For the stand above, it was important to emphasise that Leitz had been active in Belgium for 50 years. This was therefore celebrated in a grand manner, while the stand also offered plenty to do with displays, screens, catering and a meeting room for clients who needed a little more attention. A compact booth with lots of possibilities.

Image

Een sfeerfoto van de drukbezochte stand van Leitz België. Goed uitgelicht en een landmark in de beurshal./An impression of the Leitz Belgium booth. Well-lit and a landmark in the expo hall.

‘We zetten voor deze opdrachtgever zowel onze ervaring in het ontwerpen van beursstands als grafisch ontwerp in. Naast het ontwerp van een jubileumlogo hebben we ook uitnodigingen, een advertentiecampagne en relatiegeschenken ontworpen voor het vijftigjarig bestaan. Voor België uiteraard alles in zowel Nederlands als Frans. De beursstand in België was vrij compact maar de beursstand van Leitz Nederland op de HoutPro+ in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch was een stuk groter waarbij de displays later een tweede gebruik kregen in de showroom van het nieuwe hoofdkantoor in Elst (GLD). In de stand was plaats voor een lounge met 54 zitplaatsen, een cateringruimte, vip-ruimte, videoprojectie en displays waarbij ieder vakgebied apart werd uitgelicht.’

‘We use both our experience in designing exhibition booths and graphic design for this client. In addition to designing an anniversary logo, we also designed invitations, an advertising campaign and promotional gifts for the 50th anniversary. For Belgium, of course, everything was in both Dutch and French. The exhibition booth in Belgium was quite compact, but the Leitz Nederland booth at HoutPro+ in the Brabanthallen in ’s Hertogenbosch (NL) was much larger, with the displays later given a second use in the showroom of the new head office in Elst (NL). The stand provided space for a 54-seat lounge, a catering area, a VIP area, video projection and displays that highlighted each specialist area separately.’

Image

De maagdelijke stand van Leitz Service Nederland net voor de opening van de beurs./The untouched booth of Leitz Service Nederland just before the opening of the trade fair.

‘Voor deze opdrachtgever ontwerpen we al sinds 2008 beursstands voor zowel de Nederlandse als de Belgische dochterondernemingen. Zowel voor de specifieke houtbeurzen als voor de bouwbeurzen en de metaalbeurzen zoals de Technishow. Maar ook voor kleinere presentatie’s en open huis events ontwerpen we presentatiewanden, banners, digitale presentatie’s en drukwerk.’

‘For this client, we have been designing fair booths for both the Dutch and the Belgian subsidiaries since 2008. For the specific wood fairs as well as for the construction fairs and the metal fairs such as the Technishow. But also for smaller presentations and open house events we design presentation walls, banners, digital presentations and printed matter.’

Image

Eyecatcher voor een beurspresentatie van Rockwool./Eye-catcher for a trade fair presentation for Rockwool (NL).

‘De functie van ons als ontwerpbureau is dat voor iedere opdracht weer nieuwe invalshoeken moeten worden bedacht. De diversiteit in opdrachten is enorm. Zo ontwierpen we voor Rockwool naast de bovenstaande presentatiewand ook de presentatie’s in de showroom in de fabriek en digitale presentatie’s voor bij de wachtruimte bij de balie aan de ingang. Maar ook de bedrukking van de zeilen van de grote opleggers die door Nederland rijden. Voor het Laurentius ziekenhuis in Roermond, ontwierpen we het logo en alles dat daarbij hoort. Van vlaggen tot toegangspasjes en van een jubileumlogo en -boek tot de all-over bedrukking van een lijnbus. Maar ook de bewegwijzering rond het gebouw en de plaatsing van de borden. Ook hier komen weer veel disciplines samen waarbij naast het driedimensionale aspect (hoe de borden in de omgeving staan en worden gezien), ook de bedrukking een grote rol speelt om bezoekersstromen in de goede richting te leiden. En bij elke opdracht geldt ook weer dat we meedenken over de teksten die gebruikt worden, zowel in het Nederlands als in het Engels en Duits. Als het nodig is doen we zelf een voorstel voor de tekst.’

‘Our function as a design agency is to think up new angles for every assignment. For example, in addition to the above presentation wall, we also designed the presentations in the showroom in the factory and digital presentations for the waiting area at the entrance desk. But also the printing on the tarpaulins of the large trailers that travel through the Netherlands. For the Laurentius Hospital in Roermond, we designed the logo and everything that goes with it. From flags to admission badges and from an anniversary logo and book to the all-over printing on a public passenger bus. But also the signage around the hospital and the placement of the signs. Here again, many disciplines come together in which, in addition to the three-dimensional aspect (how the signs are placed in their surroundings and how they are perceived), the printing also plays a major role in guiding the flow of visitors in the right direction. And with every assignment, we also think along about the texts that will be used, in Dutch as well as in English and German. And if necessary, we even make a proposal for the text.’

Image

Bewegwijzering voor het Laurentius ziekenhuis in Roermond./Signage for the Laurentius Hospital in Roermond (NL).

‘Uiteraard geeft deze pagina maar een kleine indruk van het werk dat we doen op 3D gebied. Soms zijn het ook overgangsgebieden zoals verpakkingsontwerpen die dan wel niet zo groot zijn als een beursstand maar ook ruimtelijk gezien van alle kanten te bekijken moeten zijn. Een voorbeeld is het doosje met een direct marketing mailing voor Leitz waarbij je als het ware een blok hout toegestuurd krijgt met een verrassende inhoud. Maar ook het ontwerp van een in brons gegoten monument dat gecombineerd is met Corten staal platen of een gedenkteken van plexiglas dat ingebed is in een houten zuil met RVS platen met gelaserde tekst. Zo moet je als ontwerper iedere keer weer in de schoenen van de gebruiker gaan staan. Of het nu een lezer of een beursbezoeker is ...’

‘Of course, this page only gives a small impression of the work we do in the 3D field. Sometimes they are transitional, such as packaging designs that may not be as large as an exhibition booth but also need to be viewed from all sides. An example is the box with a direct marketing mailing for Leitz where you are sent a block of wood with surprising contents. But also the design of a monument cast in bronze that is combined with Corten steel plates or a memorial of Plexiglas embedded in a wooden column with stainless steel plates and lasered text. As a designer, you have to put yourself in the shoes of the user every time. Whether it's a reader or a trade fair visitor ...’

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Enkele toepassingen van kleinere 3D objecten. Een nieuw logo en bedrukking van servies voor Parallel in Heerlen, een direct mail met houtstructuur omdoos voor Leitz, een herdenkingszuil in de ontvangstruimte van Leitz voor de opening van het nieuwe hoofdkantoor, uitgevoerd met een plexiglas vierkant in verschillende kleuren met omlijsting in hout en gelaserde tekst in RVS, een display met foldermateriaal voor Rockwool vezels voor het submerk EquiRock en SportFibres, doosje met botvormige paperclips als relatiegeschenk voor het hondje Egor (de mascotte van Polka Design), de tentoonstelling Bestemming Roermond in ECI Cultuurfabriek Roermond./Some applications of smaller 3D objects. A new logo and printing of tableware for Parallel in Heerlen, a direct mail with wood structure box for Leitz, a commemorative column in the reception area of Leitz for the opening of the new head office, made of a Plexiglas square in different colours with a frame in wood and lasered text in stainless steel, a display with folder material for Rockwool Fibres for the sub brand EquiRock and SportFibres, box with bone-shaped paperclips as a promotional gift for the dog Egor (the mascot of Polka Design), the exhibition Bestemming Roermond in ECI Cultuurfabriek Roermond (NL).